Samarbeidsutvalg i barnehager og skoler

I Risør kommune er det tradisjon for at en av de kommunale representantene i samarbeidsutvalgene er en politisk valgt representant. Politiske representanter i Samarbeidsutvalg (SU) bidrar til å representere kommunens interesser og sammen med resten av utvalget sikre et godt samarbeid mellom barnehagen/skolen, foreldre og barn  

Samarbeidsutvalg ved grunnskoler og barnehager er omtalt i opplæringsloven § 11-1 og barnehageloven § 4.

Politisk valgte representanter for perioden 2024-2027

Politiske representanter ble i kommunestyrets møte 29.02.2024 (se saksutskrift) (PDF, 204 kB) valgt til samarbeidsutvalgene for skoler og kommunale barnehager i kommunen. 

Skole/barnehageRepresentantVararepresentant
Risør barneskoleKari-Anne Røisland (H)
Kari-Anne.Roisland@politiker.risor.no
Inger Johanne Kvernsmyr (H) 
inger.johanne.kvernsmyr@politiker.risor.no
Risør ungdomsskolePernille Arndt (Frp)
Pernille.Anette.Arndt@politiker.risor.no
Katharina Grande Karlsen (Frp) 
katta_1193@hotmail.com 
Søndeled skoleKjersti H. Moen (V)
Kjersti.Hektoen.Moen@politiker.risor.no
Anette Lunner (H)
anette.lunner@politiker.risor.no
Hope oppvekstsenterSverre Tobias Dukene (H)
Sverre-Tobias.Dukene@politiker.risor.no
Bjørn Helge Dahle (H)
bjorn.helge.dahle@politiker.risor.no 
Fargeskrinet barnehageSara Sægrov Ruud (V)
Sara.Saegrov.Ruud@politiker.risor.no
Andrè Sagvollen (V)
andre.sagvollen@politiker.risor.no 
Trollstua barnehageJannicke Eriksen (R)
jannickeeriksen@hotmail.com 
Hanne Trine Helland Ellefsen (R)
hanne.trine.ellefsen@politiker.risor.no 

Politisk valgte representanter i samarbeidsutvalgene plikter å stille til møter i de respektive utvalgene, med mindre det foreligger lovlig forfall. Det er skolene/barnehagene som kaller inn valgte representanter, og vararepresentanter ved behov. Reglement for politiske organer i Risør kommune og forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Risør kommune gjelder for de politisk valgte representantene i samarbeidsutvalgene.

Samarbeidsutvalget i skolen (SU)

SU er skolens øverste samarbeidsorgan. Det skal består av

 • To representanter for undervisningspersonalet.
 • En representant for andre ansatte.
 • To representanter for FAU, hvorav leder er den ene.
 • To representanter for elevene.
 • To representanter for kommunen, hvorav rektor er den ene og en valgt politisk representant er den andre.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen, for eksempel

 • Ordensreglementet 
 • Skolens informasjonsvirksomhet 
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Forslag til budsjett 
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket 
 • Plan for hjem-skole-samarbeid 
 • Skolevurdering 
 • Trafikkforholdene 
 • Skoleskyss 
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene 
 • Resultat fra kartleggingsprøver/nasjonale prøver og brukerundersøkelser.

Mer informasjon finnes på FUGs hjemmeside: Samarbeidsutvalget i skolen (SU) - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (foreldreutvalgene.no) 

Samarbeidsutvalg i barnehagen

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen gir et godt barnehagemiljø.

Eksempel på hva samarbeidsutvalg i barnehage gjør

 • Behandler saker som er meldt inn fra foreldrerådet, personalet og styrer. 
 • Fastsetter barnehagens årsplan. 
 • Ivaretar samarbeidet mellom foreldre og barnehagen.
 • Kommer med uttalelse når barnehagen søker om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. Se § 2 i Forskrift om pedagogisk bemanning.

Mer informasjon finnes på FUBs hjemmeside: Foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehagen - Foreldreutvalget for barnehager (foreldreutvalgene.no)