Kommunal beredskap

Innhold

Beredskapsplaner

Risør kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder. Risør kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse. Ordføreren har ansvar for kontakt med publikum og media. Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Leder for kriseledelsen er kommunedirektør Carl Jakob Hansen. 
Beredskapskoordinator er Knut Jost Arntzen. 

Kriseledelsens medlemmer

Kriseledelsens medlemmer
Navn Tittel
Kai Magne Strat Ordfører
Carl Jakob Hansen Kommunedirektør
Kamilla Solheim Kommunalsjef samfunnsutvikling (Kommunedirektørens stedfortreder i kriseledelsen)
Hans Tomter Kommuneoverlege
Beate Aas Kommunalsjef
Per Christian Andersen Kommunalsjef
Knut Jost Arntzen Beredskapskoordinator
Einar Werner Frøyna Enhetsleder eiendom og teknisk

Smittevern

Hans Tomter er kommuneoverlege og har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Tilfluktsrom

Kommunen har to kommunale tilfluktsrom. 

Risør Idrettshall - Caspersens vei 25 - 240 plasser 
Risør videregående skole - Sirisvei 8, blokk A - 470 plasser

Se alle tilfluktsrom i Norge på dette kartet. 

Jodtabletter 

Risør kommune har et lager med jodtabletter. Alle kommuner skal ha nok tabletter til alle innbyggere under 18, samt gravide og ammende. Det blir lagt ut informasjon på denne siden om hvordan tablettene blir fordelt ved behov. 
Les mer om jodtabletter på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
Jodtabletter - informasjon på flere språk

Atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har god informasjon på sin nettside.
Atomberedskap - hva kan jeg gjøre?
Atomberedskap - informasjon på flere språk

Beredskap i hjemmet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en god side med råd om egenberedskap.        

Psykososialt kriseteam

Risør kommunes psykososiale kriseteam
Navn Tittel Telefon
Hans Tomter Kommuneoverlege 92 02 00 78
Inger Asdal Urfjell Leder helsestasjonen 97 60 29 29
Marianne Rundholt Hjelpepleier 99 56 45 44
Mette Kjørholt Adjunkt 41 64 88 22
Albert Walla Sokneprest 92 29 24 09
Prestetjenesten Vakttelefon 95 46 64 58
Eric Nonseid Kommunepsykolog 906 72 974
Stine Tjelmeland Psykisk helse 97 03 87 78
Ingunn Flåtlien NAV 90 13 82 24

Nasjonale og regionale vakttelefoner

Nasjonale og regionale vakttelefoner
Navn Kontaktinformasjon Telefon
Alarmtelefon for barn og unge www.116111.no 116 111
Østre Agder krisesenter www.krisesenteret.no 37 02 33 44 (for kvinner) og 48 89 88 44 (for menn)
Legevakt (Arendal) www.legevaktenarendal.no 116 117
Tannlegevakt https://agderfk.no/vare-tjenester/tannhelse/tannlegevakt/ 91 18 47 30
Mattilsynet www.mattilsynet.no 06040
Folkehelseinstituttet www.fhi.no 21 07 70 00
Statsforvalter www.statsforvalteren.no 37 01 75 00