Forebyggende arbeid blant ungdom

I det forebyggende arbeidet blant ungdom er flere tjenester involvert, som blant andre skole, skolehelsetjenesten, psykisk helse, barnevern og politiet. Det forebyggende arbeidet skjer gjennom forebyggingsprogrammer, grupper og individuell oppfølging. Forebyggende programmer/modeller koordineres av SLT-koordinator.

Blant de mest sentrale forebyggende programmene i Risør kommune er:

SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak, og er en samarbeidsmodell utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd til bruk i norske kommuner. SLT handler ikke om å sette i gang mange nye tiltak. Målet er at de forebyggende ressursene som finnes, utnyttes best mulig i et koordinert samspill. SLT i Risør kommune - Handlingsplan (PDF, 462 kB)

 

Utsett!

Utsett! er utviklet av KoRus-Øst som en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende arbeid. Programmets hovedbudskap er at foreldres holdning til unges rusbruk har stor betydning for de valgene ungdommen tar. Utsett! har bakgrunn i erfaringer fra det svenske programmet «Effekt», som er en videreutvikling av ÖPP (Örebro Preventionsprogram).

Natteravn

Natteravntjenesten organiseres i samarbeid med FAU på ungdomskolen. Natteravnene er ute i forbindelse med arrangementer og festivaler. Natteravntjenesten er frivillig, men er avhengig av at alle foreldre stiller ca. en gang per år. Les mer på www.natteravn.no.

UngData

UngData er en nasjonal spørreundersøkelse blant elever i ungdomsskole og i videregående skole og gjennomføres i Agder hvert tredje år. Formålet med undersøkelsen er å samle inn ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår. Både de nasjonale tallene og resultatene fra Risør har betydning for kommunens prioriteringer på det forebyggende feltet. UngData undersøkelsen ble gjennomført i alle kommunene i Agder i 2019. Her finner du informasjon om UngData 2019 og presentasjonen som ble holdt for komiteene 12. juni.

Det er laget en oversikt over forebyggende tiltak i Risør kommune (PDF, 705 kB). Eventuelle feil og mangler i oversikten meldes Elin Evensen.