Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Tjenesten er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Østre Agder, Nissedal og Fyresdal. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med innleggelse i sykehus. Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning. Sengeplassene er på Myratunet i Arendal og oppholdet vil normalt være 1-3 døgn.

Ambulant KØH 

Vi tilbyr også ambulant KØH. Det vil si at sykepleierne på avdelingen vil tilby behandling hjemme hos pasienten i tett samarbeid med KØH-lege. Det er fastlege/legevaktlege som vurderer om dette tilbudet er aktuelt for pasienten og tar kontakt med KØH-legen. Målet med ambulant KØH er å forebygge og avverge akutte sykehusinnleggelser. 

Hvem kan få tilbudet?

Pasienter som trenger en medisinsk behandling. Det er fastlege, legevaktslege eller sykehuslege (skadepoliklinikk) som legger inn pasienter i samråd med KØH-legen. 

Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle:
 • smertebehandling etter fall
 • infeksjoner (urinveisinfeksjon, lungebetennelse)
 • væskebehandling
 • økende pustebesvær
 • økende forvirringstilstand
 • kvalme og oppkast
 • mage- og tarmproblemer
Eksempler på pasientgrupper som ikke er aktuelle:
 • brystsmerter
 • rus- og psykiatri
 • barn under 16 år

Hva kan du forvente etter innleggelse?

 • rask igangsetting av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen
 • daglig undersøkelse av KØH-lege
 • lege i beredskap 24 timer i døgnet/7 dager i uken
 • sykepleier til stede på avdelingen 24 timer i døgnet/7dager i uken
 • fysioterapeut/ergoterapeut, mandag - fredag
 • tett samarbeid om overføring til tilbud i egen kommune før utskriving

Hva koster det?

Oppholdet er gratis.