Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til enkel rengjøring. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Kriterier

Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dem som ikke kan ta omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål.

Pris

Reguleres i forhold til inntekt.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk, og det vil bli gjennomført en IPLOS-kartlegging. Deretter fattes det et vedtak.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen 4 uker skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Du kan klage på vedtaket til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Statsforvalteren.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester