Fysioterapi

Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring. God funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeutens arbeid. Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. Fysioterapeuter arbeider ved fysikalske institutt, i tilknytning til helsestasjonen, barnehager, skoler, bo- og behandlingssentre og i pasientens hjem.

Fysioterapitjenester i Risør kommune ytes av kommunalt ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter.

Kommunefysioterapeuter

Besøksadresse: Frydenborgsenteret, Sirisvei 12

Postadresse: Risør Kommune, Pb 158, 4952 Risør

Fysioterapi til barn, eldre og funksjonshemmede i og utenfor institusjon

Risør Fysikalske Institutt & Manuellterapi

Fysioterapeutene/manuellterapeutene ved Risør Fysikalske Institutt & Manuellterapi har driftsavtale med kommunen.

Besøks-/postadresse: Melkeveien 9, 4950 Risør, Tlf: 37 15 09 55, Fax: 37 15 10 93

For åpningstider ved klinikk/treningssenter og annen informasjon, se www.risorfysikalske.no

Her ligger også informasjon om de ansattes kompetanseområder, hvem som er manuellterapeuter, hvem som er psykomotorikere eller har annen spesialistkompetanse.

Rekvisisjon og regler for økonomisk refusjon

Når det gjelder manuellterapeuter gjør vi oppmerksom på følgende:

- Pasienter kan gå direkte til manuellterapeut uten henvisning fra lege. 

- Manuellterapeuter kan også rekvirere MR/røntgen mv., henvise til spesialisthelsetjeneste og fysioterapeut, samt sykmelde.

- Pasienten betaler kun egenandel etter fastsatte regler.

Pasienter kan gå direkte til fysioterapeut uten henvisning fra lege.