Agder-kommunene løfter e-helse og velferdsteknologi

IKT- miljøene på Agder besluttet på en samling onsdag 13. april 2017 å danne et felles IKT- nettverk innen e-helse og velferdsteknologi. Nettverket vil fungere som en referansegruppe til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder.

Regional koordineringsgruppe E-helse og velf.tekn - Klikk for stort bilde

– For at vi skal lykkes med å nå de ambisjonene vi har for landsdelen knyttet til e-helse og velferdsteknologi er det helt avgjørende at vi får med oss IKT-miljøene blant annet for å koordinere den tekniske infrastrukturen, sier leder i Regional koordineringsgruppe e-Helse og velferdsteknologi og daværende kommunalsjef i Risør kommune, Aase Hobbesland.

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi ble vedtatt etablert av rådmannsgruppen i Regionplan Agder 2020, 13. januar 2016. Gruppen ble sammensatt av helseledere og kommunalsjefer fra de fem regionrådene, Arendal, Kristiansand og KS Agder.

I det samme møtet ba Rådmannsgruppen koordineringsgruppen invitere IKT-miljøene på Agder for å vurdere etablering av et regionalt IKT-nettverk.

Høy aktivitet – mange utfordringer

Totalt er det fem interkommunale IKT-nettverk som dekker det meste av Agder. I tillegg kommer fire enkeltstående kommuner. I starten av møtet fikk hvert IKT-miljø tre minutter til å presentere seg, og komme med innspill på muligheter og utfordringer som de opplever i sitt arbeid innen e-helse og velferdsteknologi.

Sentrale utfordringer som ble pekt på er døgnkontinuerlig beredskap på løsningene, skalering av piloter og anskaffelser, mangfold av leverandører og av teknisk infrastruktur, responstjenester overfor brukere, rask utvikling av teknologi, arkitektur, koordinering og standardisering.

Gode løsninger for oppfølging av brukerne og responstjenester ble trukket frem som en nøkkelfaktor av flere IKT-miljøene i forhold til å bygge trygghet hos brukerne og tillit til nye måter å utføre tjenesteproduksjonen på.

Agder har høy aktivitet på velferdsteknologifeltet. Av store regionale satsinger kan nevnes etablering av regionalt responssenter for digitale trygghetsalarmer og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi for kommuner på Agder. Det pågår mye samarbeid både med Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder ved Senter for eHelse og omsorgsteknologi.

Strategisk samarbeid

Både den regionale koordineringsgruppen og det nye IKT-nettverket er forankret i Rådmannsgruppen i Regionplan Agder, og er knyttet til Regional plan for verdiskapning og innovasjon (VINN), i kapittelet om innovasjon i offentlig sektor.

– Regionplan Agder er en struktur for hele Agder, og det er derfor klokt å forankre samarbeidet her. Fra vi tok kontakt første gang har Regionplan Agder vært villige og entusiastiske til å få dette til, sier Aase Hobbesland.

Det nye nettverket vil ha en strategisk viktig rolle i at det her blir samlet et bredt spenn av teknisk kompetanse. Et viktig arbeid fremover vil være å arbeide for økt koordinering og teknisk standardisering.

– Vi trenger å samkjøre og koordinere oss i forhold til henvendelser om å delta i piloter, prosjektsøknader og felles anskaffelser. Det handler om effektivt å kunne si nei til prosjekter som vi ikke har mulighet til å ta, og samtidig være offensive til å si ja til aktuelle prosjekter. Etablering av regional koordineringsgruppe og en referansegruppe for IKT miljøene på Agder er en milepæl for Agder, sier sekretær for den regionale koordineringsgruppen og rådgiver e-helse og velferdsteknologi i Kristiansand kommune og, Kjetil Løyning