Koordinerende enhet

I følge "Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001)" skal det være en Koordinerende Enhet (KE) i enhver kommune:

"Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere."

Ut over dette står hver enkelt kommune fritt til å organisere KE på den måten de finner hensiktsmessig.

Koordinerende Enhet i Risør kommune ble opprettet i 2006. KE er her en gruppe som trer regelmessig sammen, og således ikke en enhet i organisatorisk forstand eller et daglig bemannet kontor/sekretariat. For tiden er enhetens sammensetning:

Ut over dette tiltrer internt ansatte og eksterne samarbeidspartnere etter behov i enkeltsaker. 
KE har primært oppgaver på systemnivå, men i enkelte sammensatte saker behandler de også saker på individnivå.

Eksempler på KE's arbeid på systemnivå kan være

 • Pådriverrolle i det praktiske kvalitetsutviklingsarbeidet.
 • Dialog med interne- og eksterne samarbeidspartnere.
 • Ha en oversikt over tiltaksmeny, og trekke i trådene når det over tid oppstår "flaskehalser" i systemet.
 • Intern erfaringsutveksling.
 • KE er styringsgruppe for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).
 • Oppfølging av kommunale planer etter konkret oppdrag.
 • KE er prosjektgruppen i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT).
 • Opplæring av individuelle koordinatorer, og etablering av en arena for kollegaveiledning. Systemkoordinator legger til rette for opplæring og arena for kollegaveiledning.
 • Være senter for erfaringsoverføring i komplekse saker.

KE's arbeid på individnivå

I de fleste tilfeller vil behov fanges opp og avklares innenfor respektive tjenesteområde.

I noen tilfeller der det er behov langvarig koordinerte tjenester tildeles (systemkoordinator tildeler) en individuell koordinator.

I noen ganske få tilfeller - der noen av medlemmene i KE anser det som hensiktsmessig - bringes saker på individnivå inn for KE. Eksempler på slike saker kan være:

 • Saker som er store, overgripende og ikke har latt seg løse gjennom trinn I og trinn II og i dialog med samarbeidspartnere.
 • Saker der det virker åpenbart at resultatet vil bli bedre ved å bringe det opp på dette nivået - og kompetanseoverføring i seg selv er viktig for å få til en løsning.
 • Der det er tvil om hvem som best kan belyse og håndtere en utfordring med tanke på saksbehandling, koordinering og tjenesteyting.

Kontakt tas via kommunens fellestjeneste tlf. 37 14 96 00 - eller direkte til en av medlemmene i KE.

Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator finner du her: 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator