Habiliteringstjenesten

Habilitering er målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonshemninger.  

Enhetenes oppdrag er å yte omsorgstjenester til mennesker som ikke kan dra omsorg for seg selv. Enhetene skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.

I hovedsak yter Habiliteringsenhetene tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller mennesker med autismediagnoser.

Det ytes målrettet miljøarbeid i leiligheter og bofellesskap. Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en arbeidsprosess, som skal lede fram til endringer i retning av et bedre liv for dem som mottar tjenester. 
Det målrettede miljøarbeidet ytes i form av: omsorg, helsehjelp, praktisk bistand, praktisk bistand og opplæring, atferdskorrigerende tiltak, dagtilbud (arbeids- og aktivitetstilbud) og fritidsaktiviteter.
Den enkelte bruker leier leilighet og dekker sine utgifter til livsopphold ved hjelp av uføretrygd, bostøtte og lignende støtteordninger.

Det ytes også avlastning til utviklingshemmede barn og voksne som bor hjemme. Avlastningen er primært ment å være avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

I tillegg administrerer enhetene brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgslønn, støttekontakter og  koordinatorer.

Tjenesteområdet er organisert i tre enheter: Orreveien, Linken og Sandnes ressurssenter.