Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Brosjyrer

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Kriterier

Det er ditt behov for ledsager til aktivitet som er avgjørende for om du blir innvilget ledsagerbevis. Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.  

Sammen med søknaden må det legges ved uttalelse fra fagpersonell. Det må fremgå fra uttalelsen hvorfor du trenger ledsagerbevis. En diagnose i seg selv, utløser ikke rett til ledsagerbevis. 

Pris

Ledsagerbevis er gratis. 

Behandling

Det er ønskelig at du søker skriftlig på eget skjema. Dersom det er aktuelt, må legeattest legges ved. Du må også legge ved passbilde. Ved positivt vedtak får du normalt tilsendt beviset etter en - to uker. Blir ikke søknaden innvilget, får du en begrunnelse for dette.

Vedlegg

Passfoto og eventuelt legeattest.

Slik søker du

Skjema - Ledsagerbevis