Transport til og fra avlastning habilitering

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr transport til og fra avlastning. Tilbudet er behovsprøvd og gjelder faktisk og praktisk behov for transport. Tilbudet skal i utgangspunktet ikke handle om behovet for å dekke kostnader. Formålet med transporttilbudet er å sikre at foresatte og pårørende kan være i arbeid og sikre at effekten på avlastningen ikke blir redusert. Pårørendes mening skal tillegges stor vekt ved vurderingen.

Når vi vurdere behovet for transport legges det vekt på: 

  • Foresatte eller pårørende sin arbeidssituasjon
  • Hensynet til andre familiemedlemmer og den samlede familiesituasjonen
  • Tilgang til egnet kjøretøy og førerkort
  • Tidsbruk som medgår til transporten
  • Avstanden mellom avlastningssted og hjem
  • Andre hjelpetiltak som er innvilget

Hvem kan få tilbudet?

«Pårørende til barn og unge med funksjonshemming som mottar avlastning» kan søke om transport til og fra avlastningssted. 

Slik søker du

Du søker om transport samtidig med søknad om avlastning. Fyll inn behovet for transport i «søknad for helse- og omsorgstjenester». Du må begrunne hvorfor du trenger transport i søknaden din. 

Du kan også sende inn egen søknad om transport. 

Hvor lenge varer vedtaket?

Vedtaket om transport til og fra avlastning har samme varighet som vedtaket om avlastning. 

Hva koster det? 

Kommunen dekker utgifter som avlaster har til transport til- og fra avlastningshjem innenfor kommunens grenser. 

Hvis avlastning foregår i en annen kommune dekkes det inntil 30 kilometer på strekningen fra hjem til avlastningshjem. Hvis en familie ønsker avlaster som bor lenger unna, må familien selv dekke utgifter som avlaster har utover de 30 kilometerne kommunen dekker.