Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (utgått)

Kommunedirektøren ble ved behandling av Oppvekstplanen i møtet 29.09.2022 (PS 22/73) bedt om å komme tilbake til Kommunestyret med en redegjørelse av hvordan Plan om vold i nære relasjoner har virka og om Østre Agder Krisesenter og Alternativ til vold utnyttes riktig. Redegjørelsen ble gitt gjennom denne meldingen, sendt til Kommunestyrets møte 30. november 2023: Saksfremlegg (einnsyn.no)

Bystyret vedtok Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i august 2015. Blant tiltakene i handlingsplanen er å gi en enkel oversikt over kommunale, regionale og nasjonale tilbud for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, og for personer som utøver vold. Handlingsplanen er nå utgått som selvstendig dokument.

Her finnes informasjonsfilm og lenker til aktuelt innhold når det gjelder Vold og seksuelle overgrep, deriblant vold i nære relasjoner.