Mottak for seksuelle overgrep (MSO)

Mottak for seksuelle overgrep har telefonnummer 38 07 34 00.

Telefonen blir besvart 24 timer i døgnet av koordinator for akuttmottak. Koordinator vil ta i mot henvendelsen og deretter varsle vakthavende sykepleier. Vakthavende sykepleier håndterer saken videre. 

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) er et tilbud til barn mellom 15 og 18 år og voksne utsatt for seksuelle overgrep. Mottaket er døgnåpent og skal tjene hele Agders befolkning. 

Dette kan mottaket tilby:

 • Beredskapsordning for leger og sykepleiere: Legene og sykepleierne vil ha vakt 24/7 hele året og bemannes av leger og sykepleiere med god kompetanse på området
 • Følgetjeneste: Det er etablert rutiner for transport og følgetjeneste for å sikre at alle pasienter som trenger det skal komme til overgrepsmottaket. Transport organiseres av den som ivaretar pasienten (legevakt, politi eller andre)
 • Utgifter til transport (taxi eller privat) dekkes av Pasientreiser
 • Lokaler: Det er bygget et undersøkelsesrom i tilknytning til akuttmottaket. Rommet skal kun benyttes til overgrepssaker (stå avlåst ellers). Eksisterende rom i akuttmottak vil bli benyttet i tillegg
 • Samarbeidsrutiner og oppfølging: Det er laget rutiner for samarbeid og oppfølging med aktuelle samarbeidspartnere (politi, legevakter, helsestasjoner, SMSO, krisesentre osv). Rutinene er nå ute på høring
 • Koordinator og medisinsk faglig rådgiver: Det er konstituert en koordinator i 50 % stilling som arbeider med etablering og videreutvikling av tilbudet ved SSHF. Det er beskrevet en medisinskfaglig rådgiver til MSO som vil samarbeide med koordinator

I tillegg kan du få:

 • samtale i trygge omgivelser
 • medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
 • rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
 • hjelp til å kontakte politi
 • hjelp selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
 • hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis) uavhengig av anmeldelse
 • informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser