Fritidskassa

Hva er Fritidskassa? 

Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målgruppen er barn og unge fra 6 – 19 år som av ulike grunner ikke deltar på faste ukentlige fritidsaktiviteter. Dette kan det være mange grunner til, men i hovedsak kan det være knyttet til familiens økonomi.

Hvem kan få tilbudet?

  • Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i lavinntektsfamilier. 
    Med lavinntekt mener vi at barnet/ungdommen lever i en familie som har vedvarende lav inntekt over tid. Lav inntekt kan skyldes sykdom/uførhet, enslig forsørger, forsørger som står utenfor ordinært arbeidsliv og så videre. Nå er det "dyrtid" og det er flere som strever økonomisk. Mange må prioritere mat og andre nødvendige livsmidler fremfor utgifter til barns fritidsaktiviteter. Vi vil ikke be om dokumentasjon på inntekt. 
  • Barn og unge fra 6-19 år. Vi gir støtte til én aktivitet pr. barn i halvåret. Du kan få støtte inntil 2000 kr pr. barn i halvåret. Du må søke for hvert halvår.  
  • Barnet må ha bostedsadresse i Risør kommune.
  • Aktiviteten som støttes skal være en ukentlig aktivitet, og vare i minst 10 uker. 

Hvordan det funker?

  • Søker fyller ut søknad og legger ved fakturaen for fritidsaktiviteten.
  • Dersom søker ikke har mottatt fakturaen ved søknadstidspunkt skal fakturaen ettersendes når den kommer.  

Slik søker du

Du kan søke om å få dekket utgifter for å delta i en fritidsaktivitet. Du kan søke om støtte før du melder deg på, eller når du har fått en faktura. Den som søker må være fylt 18 år. (Ungdom som har fylt 18 år kan søke selv ut søknadsperioden). Det er ingen søknadsfrist. 

Søknadskjema - Fritidskassa 

Du må logge deg på med MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.