Atferdsregler i skjærgården

Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke medfører ulemper for andre og skader på områdets natur. Det skal vises spesielt hensyn i områder der plante- og dyrelivet er sårbart for tråkk, slitasje og forstyrrelser. Områdene skal holdes ryddige og forlates i god stand, slik som man selv - og andre - ønsker å finne dem. Utstyr og innretninger for allmennheten skal benyttes hensynsfullt, i tråd med informasjonsskilt og det stedlige oppsyn nærmere veiledning.

Flerbrukshensyn

I områder som etter avtale også benyttes for landbruk og yrkesfiske, må alle vise hensyn overfor dette, f.eks. husdyr på beite, drift av dyrket mark, redskap i sjøen, m.v.

Avfall og søppel

Avfall og søppel skal legges i avfallsbeholder eller bringes ut av området på en forsvarlig måte. Utslipp for tømming av båttoalett er forbudt.

Bruk av åpen ild

Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg. I eller i nærheten av skog er bruk av åpen ild forbudt i tiden 15.4. - 15.9.

Bruk og fortøyning av båt og annen farkost

Båt, seilbrett eller annen farkost må ikke anvendes slik at det kan hindre bruk av anlagt badeplass, eller hindre ferdsel i sund og viker. På vei til og fra land skal det vises særlig hensyn til de som bader eller fisker. Ingen må ta seg fast fortøyningsplass ved utsetting av moringer med bøyer, eller på annen måte. Ved bruk av ilandstigningsbrygger/anlegg skal det fortøyes slik at flest mulig får plass.
 

Telting og overnatting

Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Det samme gjelder overnatting i båt ved tilrettelagt fortøyningsplass. Overnatting med bobil eller campingvogn er ikke tillatt.
Telting er tillatt på samme plass i inntil to døgn mellom klokka 19 og klokka 10 i perioden 15. juni til 15. august i Perleporten, Lille Danmark, Karolina og på Randvik.
 

Båndtvang og tilsyn med hund

Hund må følges forsvarlig og skal føres i bånd 1. april - 9. september og når det er husdyr på beite. Dressert hund kan gå løs i tjenesteforhold eller ved jaktutøvelse.
 

Fiske, jakt og fangst

Under fritidsfiske skal det tas hensyn til de som bader. Under jakt må det vises spesielt hensyn til andre som oppholder seg i området.
 

Bær, sopp, blomster m.v.

Bær, sopp, urter og blomster av art som ikke er fredet kan plukkes til personlig bruk i forbindelse med friluftsliv. Det er ikke tillatt å gjøre skade på trær og vegetasjon.
 

Motorisert ferdsel på land

Bruk av motorisert kjøretøy er kun tillatt på anviste steder som atkomstveg og parkeringsplasser.
 

Dispensasjon

Fylkesmannen kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra atferdsreglene. For alle friluftsområder der kommunen har gjort vedtak om innføring av atferdsregler er det kommunen og ikke fylkeskommunen som gir dispensasjon.

Nærmere opplysninger om atferdsreglene eller områdene kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Agder, Miljøvernavdelingen, tlf. 37 01 75 00

Friluftsloven kan du lese her.

Lokal forskrift om hundehold kan du lese her.