Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder

Forvaltningsplanen inneholder en beskrivelse og status for mange av de statlig sikrede friluftsområdene i Risør kommune, samt oppdatert tiltaksliste for de neste fem årene. Planen ble opprinnelig utarbeidet i 2013, men er nå gjennomgått og oppdatert. Den godkjente forvaltningsplanen for Karolina er oppdatert og lagt til planen.

Tiltakene er hentet fra tidligere forvaltningsplaner, men noen er nye etter dialog med lag/foreninger og ansatte i Risør kommune. Risør kommune kan søke fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av tiltakene (100 % finansiering, søknad må sendes i januar hver år).

Du kan lese forvaltningsplanen i sin helhet her: Forvaltningsplan for statlig sikra områder i Risør kommune (PDF, 7 MB)

Siden 2013 har det vært satt ut beitedyr (villsau) på mange av øyene i skjærgården. Dette har konsekvenser for landskap og vegetasjon. Det har i tillegg vært gjennomført skjøtsel av kystlynghei (brenning av lyng) på flere holmer. På jordene på Vestre Randvik og i Breibukt (Store Vardøya) er det definert naturtype slåttemark og det er laget en egen skjøtselsplan som Statsforvalteren håndterer i samarbeid med Risør kommune.

De statlig sikrede friluftsområdene er viktige for Risør kommunes attraktivitet, både som bo- og besøkskommune. Vi ser at det er høy bruksfrekvens på mange av områdene, og det er svært positivt for livskvalitet og folkehelse. De siste årene har det blitt mer camping/teltovernatting.

I denne planen er det for hvert statlig sikra område laget en beskrivelse i henhold til malen fra Miljødirektoratet. Det er også tegnet kart og laget en tabell med nødvendige og prioriterte tiltak. Fram mot 2026 ønsker vi å fortsette tilrettelegging og skjøtsel av områdene, slik at vi kan gi enda flere mennesker gode opplevelser, samtidig som vi ivaretar naturmangfoldet. Vi har prioritert de mest populære områdene.

 

Kartene er utarbeidet i samarbeid med Agder fylkeskommune.

Etter en høringsrunde hos Agder fylkeskommunen vinteren 2021 har kulturminnevernavdelingen kommet med en vurdering av samtlige tiltak. Vurderingen er lagt inn i beskrivelsen av tiltakene, og må hensyntas ved detaljplanlegging og gjennomføring.