Lisand Industrier

Om bedriften

IA – bedriften Lisand AS sitt formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften er  Equass kvalitetsgodkjent (europeisk standard for velferdstjenester) og NAV sertifisert som tiltaksarrangør for bl.a. de arbeidsrettede tiltakene Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (VTA) og Arbeidsforberedende Trening (AFT). 

Mål

Det viktigste målet er å gi personer med en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å delta i yrkeslivet, og utvikle disse gjennom bl.a. tilrettelegging og veiledning i arbeidsoppgaver, som igjen gir mestring og vekst med mål om en fast jobb.

Innen tiltaket varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA) skal det prioriteres mennesker med psykisk utviklingshemming, basert på behovene fra våre eierkommuner, innenfor gitte rammer fra NAV.

Lisand AS skal herunder primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei, som også i sin helhet er eierkommunene med 25 % aksjefordeling.

Samarbeid

I tillegg har Lisand et tett samarbeid med Risør kommune i forhold til prosjektet " inkluderende kommune" som ble initiert av bransjeforeningen ASVL sentralt for å styrke, bevisstgjøre samhandlingen mellom den enkelte Vekst og attføringsbedrift og eierkommunene. Det ble valgt ut fem kommuner/bedrifter på landsbasis som skulle utarbeide et styringsverktøy for øvrige 230 bedrifter og deres eierkommuner.

Arbeidsparken i Risør er et godt eksempel i så henseende på samarbeid, arbeidsoppgaver tildelt Lisand for å følge opp aktivitetsplikten i Risør gjennom meningsfulle arbeidsoppgaver for deltakere,  som igjen skal gi den enkelte muligheten til å komme i aktivitet og eller arbeid på sikt. Mestring og vekst er stikkord med utgangspunkt i egne evner, ståsted.