Salgsbevilling for alkohol

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.
Salgsbevilling gjelder for drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Bevillingsperiode

Bevilling gis for en periode på inntil fire år, med opphør senest 30. september året etter at nytt bystyre tiltrer.

Endringer i driftskonsept, styrer, stedfortreder eller eierforhold må umiddelbart meldes til bevillingsmyndighetene.

Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier

 • Det må oppnevnes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må:
  • være over 20 år
  • ha uklanderlig vandel
  • være ansatt på stedet, eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling
  • ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven
 • Det kreves at styrer og/eller stedfortreder skal delta på dialogmøte i «Ansvarlig salg» i løpet av planperioden. Risør kommune arrangerer møtet.
 • Bevillingshaver er forpliktet til å melde inn oppgave om forventet og faktisk omsetning av alkoholholdig drikke, frist er 1. april hvert år.
 • Det kreves at bevillingsinnehaver er kjent med og følger de bestemmelser som følger av kommunens «Alkoholpolitisk handlingsplan (PDF, 969 kB)».
 • Bare personer som har det daglige ansvaret for skjenkingen kan oppnevnes som styrer.
 • Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.

Hvordan søke om salgsbevilling

For å søke bruker du det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. 

Vedlegg til søknaden

 • firmaattest
 • skatteattest
 • tegninger av lokalene
 • bevis for bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder

Skjema - Salgsbevilling

Behandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politi, skatte- og avgiftsmyndigheter, Risør kommune v/område helse og omsorg, NAV v/ sosialtjenesten og Risør kommunes AV-OG-TIL koordinator. Ved behov vil enhet for eiendom og teknisk og enhet for rus og psykisk helsearbeid bli bedt om uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det

Type bevillingPris
Salgsbevilling - minstegebyr pr. årkr 1960

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Referanser