Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.

Bevillingsperiode

Endringer i driftskonsept, styrer, stedfortreder eller eierforhold må umiddelbart meldes til bevillingsmyndighetene.

Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier

  • Det må oppnevnes en daglig leder(styrer) som har det reelle ansvaret for den daglige driften.
  • Serveringstedets daglige leder må være myndig og ha bestått etablererprøven.
  • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
  • Det kreves at bevillingsinnehaver er kjent med og følger de bestemmelser som følger av relevant lovverk (serveringsloven)

Hvordan søke om serveringsbevilling

For å søke bruker du det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. 

Vedlegg til søknaden

  • firmaattest
  • skatteattest
  • tegninger av lokalene
  • bevis for bestått etablererprøve – daglig leder

Skjema - Serveringsbevilling

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Behandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politi, skatte- og avgiftsmyndigheter, Risør kommune v/område helse og omsorg og NAV v/ sosialtjenesten. Ved behov vil enhet for eiendom og teknisk og enhet for rus og psykisk helsearbeid bli bedt om uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Saksbehandlingstiden er inntil 60 dager fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hva koster det?

Det er gratis å søke om serveringsbevilling.