Skjenkebevilling for enkeltanledning - åpent og lukket arrangement

Når må du søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • du leier lokaler som ikke har skjenkebevilling og tar betalt for alkohol.
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, bursdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. Det er da en betingelse at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet. 
All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person (styrer) som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år. For åpne arrangement er det også krav om stedfortreder.
 • Det kreves at bevillingsinnehaver er kjent med og følger de bestemmelser som følger av kommunens «Alkoholpolitisk handlingsplan (pdf, 920 kb)»

Ulike typer arrangement

1. Åpent arrangement

Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning er for åpne arrangementer.
Bevillingsgebyr for en enkelt bestemt anledning fastsettes ut ifra antall deltakere og en skjønnsmessig vurdering av det enkelte arrangements karakter. 

Eksempel lite arrangement: kundekveld, teaterforestilling, intimkonsert, quiz. 
Eksempel medium arrangement: Konsert eller offentlig arrangement. 
Eksempel stort arrangement: Festival eller andre arrangementer som gjerne strekker seg over flere dager. 

Saksbehandlingen for denne typen arrangementer er noe forenklet fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Denne bevillingen kan gis for inntil 5 dager.

For hver bevilling skal det oppgis en styrer og en stedfortreder.
Disse må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Dokumentasjonskravet om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning med mindre det skal kjøpes alkoholholdig drikke fra engros.

2. Lukket arrangement (Ambulerende skjenkebevilling)

Ambulerende skjenkebevilling gis kun til mindre arrangementer "sluttet selskap". 
Du trenger ambulerende skjenkebevilling hvis du for eksempel skal skjenke alkohol mot vederlag i et bryllup, eller at du har et privat selskap i et leid lokale der utleier har serveringsbevilling og serverer mat, men ikke har skjenkebevilling.

Med «sluttet selskap» menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel bryllup, jubileum, bursdagsfest osv. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter i forkant. Eller hvis det f. eks. blir opprettet en facebook-event der de som er invitert også kan invitere sine venner, eller andre enn dem som er inviterte kan komme, så er ikke selskapet "sluttet", og da er ikke dette vilkåret oppfylt.   

Dersom det i utgangspunktet ville være naturlig å samle denne kretsen av personer i din egen stue, men selskapet flyttes til et annet lokale for å få bedre plass, så er det høyst sannsynlig et lukket selskap.   

Vanlige medlemsmøter i en forening,  sammenkomster for idrettslag, klubber og organisasjoner, studentfester, russearrangementer, kundekvelder, kunstutstillinger og lignende vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. 

3. Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

En bevillingshaver kan for en enkelt anledning søke om å utvide en eksisterende skjenkebevilling til å omfatte andre arealer enn enn det bestemte skjenkearealet bevillingen gjelder for. 
Dersom det avdekkes overtredelser i forbindelse med en utvidet bevilling for en enkelt bestemt anledning, vil dette kunne få konsekvenser for den ordinære bevillingen. Det vil ikke bli fakturert egne gebyrer tilknyttet en slik enkeltanledning, da omsatte liter alkohol vil gebyrbelastes sammen med den ordinære skjenkebevillingen.

Ved søknad om utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning tar du kontakt med kommunen på e-post: post@risor.kommune.no
Søknaden må inneholde:

 • Hvilken skjenkebevilling som søkes utvidet
 • Type arrangement
 • Alkoholgruppe
 • Klokkeslett og dato
 • Målgruppe for arrangementet - aldersgrense for arrangementet
 • Tegning av nytt skjenkeareal

Slik søker du

Søk om skjenkebevilling for arrangement 

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Behandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, NAV og Risør kommunes AV-OG-TIL koordinator. Ved behov vil Risør kommune v/enhet for eiendom og teknisk, og enhet for rus og psykisk helsearbeid bli bedt om uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Behandlingstid

Det må påregnes fire ukers behandlingstid.

På grunn av ferieavvikling behandles ikke søknader om skjenkebevilling i juli måned. For å være sikker på at din søknad blir behandlet tidsnok må du søke om bevilling for sommersesongen senest 1. juni hvert år.

Hva koster det?

Skjenkebevilling for enkeltanledning
Type bevilling Pris
En enkelt bestemt anledning (lite arrangement) 1 500
En enkelt bestemt anledning (medium arrangement) 2 500
En enkelt bestemt anledning (stort arrangement) 6 100
Ambulerende skjenkebevilling 440
Utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for enkeltanledning 0

 

Referanser