Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Bevillingsperiode

Bevilling gis for en periode på inntil fire år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Endringer i driftskonsept, styrer, stedfortreder eller eierforhold må umiddelbart meldes til bevillingsmyndighetene.

Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier

 • Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling.
 • Det må oppnevnes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må:
  • være over 20 år
  • ha uklanderlig vandel
  • ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven
  • være ansatt på stedet, eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Bare personer som har det daglige ansvaret for skjenkingen kan oppnevnes som styrer.
 • Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
 • Det kreves at styrer og/eller stedfortreder skal delta på dialogmøte i «Ansvarlig vertskap» i løpet av planperioden. Risør kommune arrangerer møtet. (Manglende oppmøte kan resultere i en prikkbelastning (ihht alkoholforskriftens §10-3, brudd på vilkår i bevilgningsvedtaket).
 • Bevillingshaver er forpliktet til å melde inn oppgave om forventet og faktisk omsetning av alkoholholdig drikke, frist er 1. april hvert år.
 • Det kreves at bevillingsinnehaver er kjent med og følger de bestemmelser som følger av kommunens «Alkoholpolitisk handlingsplan (pdf, 920 kb)» og alkoholloven

Det oppfordres til at alle som skjenker alkohol skal ha bestått kunnskapsprøve i «Ansvarlig vertskap» (prøven er nettbasert). Ordensvakter/dørverter skal ha uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning.

Hvordan søke om skjenkebevilling

For å søke bruker du det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. 

Vedlegg til søknaden:

 • firmaattest
 • skatteattest
 • tegninger av lokalene
 • bevis for bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • dokumentasjon for styrer og stedfortreders ansattforhold ved virksomheten

Skjema - Skjenke- og serveringsbevilling

Behandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politi, skatte- og avgiftsmyndigheter, Risør kommune v/område helse og omsorg, NAV v/ sosialtjenesten og Risør kommunes AV-OG-TIL koordinator. Ved behov vil enhet for eiendom og teknisk og enhet for rus og psykisk helsearbeid bli bedt om uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det

Type bevilling

Pris

Skjenkebevilling - minstegebyr pr. årkr 6100


Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

En bevillingshaver kan for en enkelt anledning søke om å utvide en eksisterende skjenkebevilling til å omfatte andre arealer enn enn det bestemte skjenkearealet bevillingen gjelder for. 
Dersom det avdekkes overtredelser i forbindelse med en utvidet bevilling for en enkelt bestemt anledning, vil dette kunne få konsekvenser for den ordinære bevillingen. Det vil ikke bli fakturert egne gebyrer tilknyttet en slik enkeltanledning, da omsatte liter alkohol vil gebyr belastes sammen med den ordinære skjenkebevillingen.

Ved søknad om utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning tar du kontakt med kommunen på e-post: post@risor.kommune.no
Søknaden må inneholde:

 • Hvilken skjenkebevilling som søkes utvidet
 • Type arrangement
 • Alkoholgruppe
 • Klokkeslett og dato
 • Målgruppe for arrangementet
 • Antall deltakere (ca)

Referanser