Tilskudd til oppgradering av kontorlokaler

Selv om muligheten til å arbeide via digitale plattformer har vært til stede lenge, har kulturen for å bruke disse løsningene, i liten grad vært der. Det å være tilstede fysisk, og jobbe innenfor rammene av et samlokalisert kontor, er en kultur det har vært liten vilje til å fri seg fra. Koronatiden har imidlertid tvunget mange til å prøve ut, og bli komfortable med, nye, digitale arbeidsplattformer. 

Jobbe Remote fra Risør 

Samtidig  er arbeidsmarkedet i endring, og fremtidens arbeidstakere stiller krav til en mer fleksibel arbeidstid – og arbeidssted. Teknologi har muliggjort å jobbe fra «hvor-som-helst», og man kan som arbeidstager i større grad bo der man selv ønsker, og ikke der det er flest jobber.  

En viktig suksessfaktor for å lykkes med å tiltrekke tilflyttere som ønsker å jobbe remote, er å tilby kontorplass i attraktive lokaler. I Risør sentrum er det flere kontorlokaler som både kan brukes, og brukes i dag, for kontorfellesskap. Flere av disse har imidlertid behov for noe oppgradering for å møte behovene til de som kan tenke seg å arbeide remote fra Risør. 

Tilskuddsordning i samarbeid med Agder fylkeskommune 

Med støtte fra Agder fylkeskommune, lyser Risør kommune nå derfor ut en støtteordning der målet er å yte bistand og direkte tilskudd for å iverksette enkle investeringer og oppgradering i kontorlokaler. Måler er å gjøre tilbudet til Remote-arbeidet mer attraktivt i Risør.  

En forutsetning for Agder FKs bidrag til prosjektet er at tilskuddet også bidrar til å skape mer aktivitet i Risør sentrum. Risør sentrum er Risør kommunes viktigste attraksjon, og skal det fremstå som det, må det være liv og aktivitet der hele året, og gjerne mandag formiddag. Flere arbeidsplasser i sentrum bidrar til dette. 

Aktuelle søker må derfor tilby kontorplasser innenfor det som i kommuneplanen er definert som Risør sentrum.   

Videre er det et mål at vi gjennom prosjektet klarer å koble flere bedrifter og enkeltpersoner som kan lære av hverandre, og kanskje skape  nye arbeidsplasser. Det er derfor en forutsetning at tilskudd gis til opparbeidelse av kontorplasser som innebærer og legger til rette for samlokalisering av flere personer, hvorav oppgraderingen innebærer at det tilbys minimum tre plasser til personer som jobber remote.  

Hvem kan søke? 

Gårdeiere alene eller i samarbeid med leietagere.  

Hva gis det støtte til?  

 • Oppgradering av kontorlokaler for å gjøre de mer attraktive.  
 • Investeringer som er direkte knyttet til å tilby arbeidsplasser for fjernarbeid  
 • Markedsføring og synliggjøre / tilgjengeliggjøring av tilbudet.  

Inntil 50 % av et prosjekts totalkostnad kan dekkes. Tilskudd utbetales etterskuddsvis etter gjennomført oppgradering og befaring. Tilskudd gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen 

Hva gis det ikke støtte til?  

 • Investering i lett omsettlig kontomateriell som PC, skriver, skjermer, og annet «hardware». 
 • Driftsstøtte. Tilskuddet må kobles til et konkret oppgradering. 
 • Støtte til å oppgradere lokalet for eksisterende leietagere.  

Hvordan søke?  

Send en søknad til Risør kommune: post@risor.kommune.no – merkes med tilskudd digital omstilling 

Søknaden skal inneholde

 • Beskrivelse av hvordan tiltaket bidrar til å øke antallet arbeidsplasser i Risør sentrum.   (situasjonsbeskrivelse, og hva som kreves for å gjøre lokalet mer attraktivit) 
 • Budsjett  
 • Finansieringsplan 
 • Fremdriftsplan 
 • En beskrivelse av hva man eventuelt kan få til med et lavere tilskuddsbeløp. Det er ikke grunnlag for avslag om man ville gjennomført prosjektet uavhengig av støtte.  

Total tilskuddsramme er kr. 200 000,- Dersom kommunen mottar søknader som overstiger totalt tilgjengelige midler, kan dette medføre en lavere tildeling til hver søker.  

Søknadsfrist 

Søknadsfrist 18. februar. 

Vurdering av søknad 

Det gjøres en kvalitativ vurdering av den enkelte søknad, der effekt av tiltaket i form av antall arbeidsplasser, arbeidsmiljø, og attraktivitet  vektlegges.   

Risør kommune forbeholder seg retten til å ikke utbetale hele  støttebeløpet, dersom det vurderes som at søknaden(e) ikke er av god nok karakter.