Bygge en bod

Bygge en bod - eksempel på lovlighetskontroll

På eiendommen "Risør 2" skal det bygges en 30 m2 stor bod. Den skal ha 3,7 m mønehøyde, 2,9 m gesimshøyde og en takvinkel på 27 grader. Boden skal plasseres 2 meter fra nabogrensen og 8 meter fra midten av den kommunale Risørgata.  

"Risør 2" er omfattet av reguleringsplanen ”Fjordgløtt”. Reguleringsplanen legger området ut til boligformål og fastsetter en utnyttelsesgrad på 25% BYA (bebygd areal). I reguleringsplanen er det fastsatt en byggegrense mot vei på 8 meter (målt fra midten av veien).

Kontroll av lovlighet

Boden i eksemplet faller inn under byggesaksforskriftens §4-1 a (Den er mindre enn 50 m2, mønehøyde under 4 m og gesimshøyde under 3 m).

Avstander

En slik bod må plasseres minst 1 m fra nabogrense (jf pbl 29-4) for å være unntatt søknadsplikt. I eksemplet er det 2 m til nabogrensen og dermed er dette ok. Boden er også i samsvar med reguleringsplanens byggegrense mot vei.

Reguleringsformålet

I reguleringsplanen ”Fjordgløtt” er Risør 2 lagt ut til boligformål. Boden er i tråd med formålet.

Utnyttelsesgrad

På eiendommer står det i dag et bolighus og en garasje på til sammen 147 m2 bebygd areal (BYA). I tillegg har eiendommen 2 parkeringsplasser (som regnes med i utnyttelsesgraden med 12.5 m2 pr stk).
Summen av bebygd areal blir 147 m2 + 12,5 m2 + 12,5 m2 + 30 m2 (ny bod). Til sammen 202 m2.

Eiendommen er på 867 m2.
Regnestykket for utnyttelsesgrad blir 202x100/867, som gir 23% BYA. Dette er innenfor bestemmelsene om utnyttelsesgrad i vedtatt reguleringsplan.

Takvinkel

Reguleringsplanen "Fjordgløtt" har ingen bestemmelser om takvinkel.

Konklusjon

Denne boden kan du velge å bygge uten søknad og tillatelse.