Klage på byggesaksvedtak

Hvem kan klage?

Alle kan klage på et vedtak. Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klagerett.

  • Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt meldingen om vedtaket regnes å ha kommet frem til deg.
    Opplysninger om klageadgang skal følge av vedtaket du ønsker å klage på.
  • Klagen må være skriftlig og sendt innen fristens utløp.
  • Det kan ikke klages på forhold som er avgjort med bindende virkning.
  • I klagen må det oppgis hvilket vedtak det klages over og hvilke endringer du mener bør gjøres. Klagen bør inneholde alle opplysninger du mener har betydning for vurderingen av klagen.
  • Kommunen utreder klagen først, og kan endre vedtaket.
  • Hvis vi ikke er enige i din klage sender vi klagen til Statsforvalteren i Agder. Oversendelse skal skje innen 8 uker.
  • Statsforvalteren skal avgjøre saken innen 12 uker, og innen 8 uker dersom det er gitt utsatt iverksetting.

Hvor sender jeg klagen?

Klagen skal sendes til kommunen. Du kan sende den på epost eller i brev.
Epost: post@risor.kommune.no

Adresse: Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør

Kan tiltaket settes i gang selv om det er sendt inn klage?

Selv om det er sendt inn klage, kan tiltaket vanligvis igangsettes. Dette forutsetter at det er gitt tillatelse til tiltak og det er annen berørt part som klager. Dersom klager mener at tiltaket må vente til klagen er avgjort, kan klager i klagen be om «utsatt iverksetting» av vedtaket. Kommunen bestemmer om oppsettende virkning skal gis. Tiltaket igangsettes på eget ansvar og eventuelle økonomiske tap må dekkes selv. Bygningsmyndigheten er ikke ansvarlig for det tap som tiltakshaver måtte lide ved en eventuell omgjøring av vedtaket.

Har jeg rett til å se dokumentene i saken og kreve veiledning?

Du har rett til å se dokumentene i din sak. Du må i tilfelle henvende deg til kommunen og kan få nærmere veiledning om klagerett samt saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter innenfor vårt saksområde.

Blir klagen tatt til følge vil det bli fattet nytt vedtak i saken. Nytt vedtak får ny klageadgang. Klageinstans i byggesaker er Statsforvalteren i Agder. Blir ikke klagen tatt til følge, vil saken oversendes Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse. I klagesaker kan du ikke klage på klageinstansens vedtak.