Lover og regler innen byggesak

Byggesaksenheten behandler din søknad etter Plan- og bygningsloven, Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) og veileder til TEK10, Forskrift om byggesak (SAK10) og veileder til SAK10. 

I tillegg er kommuneplanens arealdel, Risør kommunes veinorm og eventuelt reguleringsplan som gjelder for din tomt, viktige styringsverktøy.