Saksbehandlingstid på byggesaker

Den generelle saksbehandlingsfristen er 12 uker fra søknaden er komplett. Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter. Overskrides fristen blir gebyret redusert med 25 % pr. påbegynt uke.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet vi har mottatt en søknad som inneholder alle nødvendige dokumenter og opplysninger.

Oversikten viser lovbestemt saksbehandlingstid:

Saksbehandlingstid
Behandling av Saksbehandlingstid
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor søknaden er komplett og saken ikke er avhengig av dispensasjon, høring fra andre myndigheter eller hvor det ikke foreligger nabomerknader 3 Uker
Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 hvor saken er avhengig av dispensasjon, høring fra andre myndigheter eller hvor det foreligger nabomerknader 12 Uker
Forhåndskonferanse: I saker hvor det er behov for et avklaringsmøte med kommunen i forkant av søknad 2 uker
Igangsettingstillatelser: Saker som tidligere er gitt rammetillatelse og ønskes igangsatt 3 uker
Midlertidig brukstillatelse 3 uker
Ferdigattest 3 uker