Overta/kjøpe eiendom

I utgangspunktet krever enhver eiendomsoverdragelse tillatelse etter Konsesjonsloven før skjøtet kan tinglyses hos Kartverket.

Det er kommunen som gir konsesjonstillatelse ved å enten

  • fatte konsesjonsvedtak, eller
  • godkjenne «Egenerklæring om konsesjonsfrihet»

Noen eiendomsoverdragelser er også unntatt fra «Egenerklæring om konsesjonsfrihet».

Loven bruker begrepet erverv for alle former for overtakelse av eiendom enten det er arv, gav eller kjøp.

Søke konsesjon

Det må søkes konsesjon for ervervet med mindre eiendomsoverdragelsen er omfattet av unntakene i loven på grunnlag av enten eiendomstypen eller ny eier.

Hovedregelen er at det må søkes om konsesjon dersom eiendommen er bebygd eiendom og over 100 daa totalt, bebygd eiendom med mer enn 35 daa jordbruksareal eller for ubebygd eiendom regulert til landbruksformål.

Mer informasjon om å søke konsesjon samt «Søknadsskjema om konsesjon på erverv av fast eiendom» finnes på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Det er et behandlingsgebyr på inntil 5 000 kr.

Gjelder søknaden landbrukseiendom, kan du finner mer informasjon det her.

Egenerklæring om konsesjonsfritt erverv av fast eiendom

Dersom eiendomsoverdragelsen er omfattet av unntakene i loven på grunnlag av enten eiendomstype eller ny eier kan egenerklæring benyttes. Erklæringen skrives på fastsatt skjema.

Mer om unntakene fra å søke konsesjon samt skjemaet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom»

Det er ikke behandlingsgebyr for egenerklæringer. Skjemaet sendes enten pr post eller elektronisk.

Unntak fra egenerklæring om konsesjonsfritt erverv av fast eiendom

Flere eiendomsoverdragelser trenger ikke egenerklæring for å få tinglyse skjøtet.

Hovedregelen er dersom eiendomsoverdragelsen gjelder bebygd eiendom under 2 daa er det ikke krav om egenerklæring. Dette er hjemlet i «Forskrift om konsesjonsfrihet for visses erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll»

Les mer på Lovdata: Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll