Sammenslåing av eiendom

Du kan kreve sammenslåing når du eier flere eiendommer som grenser inntil hverandre, og der det er mer funksjonelt med en eiendom istedenfor to eller flere.  

Vi kan anbefale sammenslåing hvis du for eksempel har en tilleggstomt som du ønsker innlemmet i en bolig-, fritids- eller næringseiendom. Vi anbefaler også å vurdere sammenslåing hvis du har et gårdsbruk som består av mange gårds- og bruksnummer, og som skal drives under ett.

Sammenslåingen skal registreres i matrikkelen og sendes Kartverket for tinglysing og registrering i grunnboken.

Hvem kan kreve sammenslåing?

Den eller de som er eier (har grunnbokshjemmel til) de eiendommene som skal slås sammen.

For å kunne slå sammen to eller flere eiendommer, gjelder disse kravene:

 • Det må være samme eier(e) på alle eiendommene som skal sammenslås.
 • Eiendommene må ligge i samme kommune.
 • Det må være lik pant eller pant i kun en av eiendommen som skal slås sammen. Du kan undersøke med tinglysningen (Kartverket) at betingelsene for sammenslåing er til stede (heftelser, rettigheter). Les om tinglysning på kartverket.no.
 • Eiendommene skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengene areal eller volum. Unntak kan gis i spesielle situasjoner.
 • I noen tilfeller kreves det samtykke fra rettighetshavere.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Krav til sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter (PDF, 997 kB)

Søknaden skal inneholde opplysninger om

 • Eier- og festeforhold.
 • Hvilke eiendommer som skal slås sammen.
 • Bekreftelse på at eier til en eventuell bruksrett er varslet.
 • Bekreftelse på at eventuell(e) fester(e) er varslet.
 • Hvilket matrikkelnr. (gårdsnr., bnr. og evt. festenr.) som skal beholdes.
 • Dokumenter som er nødvendig for å få tinglyst sammenslåing (for eksempel samtykke fra panthavere).
 • Gyldig firmaattest dersom eier er et firma.
 • Eventuell annen informasjon som er relevant for saken.

Det er også en fordel om du legger ved et kart som viser den sammenslåtte eiendommen.

Hva koster det?

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.