Universell utforming og tilgjengelighet

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. «Nødvendig for noen - bra for alle.»

  • Krav om universell utforming gjelder for publikumsbygning og arbeidsbygning samt offentlige uterom og regulerte felles uterom i boligområder
  • Krav om tilgjengelighet gjelder for bolig

Universell utforming

Nye bygg

Alle byggtekniske krav vedrørende universell utforming gjelder for publikum- og arbeidsbygning.

Eksisterende bygg

Søknadspliktig bruksendring i publikumsrettet bygg utløser byggtekniske krav om universell utforming.

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging, samt rehabilitering for eksisterende byggverk selv om det ikke er mulig å tilpasse byggverket til gjeldende tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. I tillegg til kostnadsspørsmålet må søker redegjøre for at bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk

Det er viktig å ivareta unike bygningsmiljøer i Trondheim. Ved kulturhistoriske verdier i bygning og uterom må prosjektet vurderes med hensyn til både universell utforming, antikvarisk verdi, brukbarhet av omgivelsene (f.eks. fortau) og bruk av annen manns grunn. Byantikvaren vil kunne gi gode råd i slike prosjekter.

Av og til kan vernehensyn være i motstrid til krav om universell utforming. Det er da viktig at søker redegjør for hva som ikke er mulig å oppnå, slik at vi kan vurdere helheten i prosjektet.

Uteareal

Opparbeidet uteareal for allmenheten, boligbygning med krav om heis, byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet. Et uteoppholdsareal i tilknytning til en arbeidsbygning må være universelt utformet selv om publikum ikke har tilgang til arealet.

Kravet om universell utforming gjelder ikke der utearealet eller deler av utearealet etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. Utearealet regnes som uegnet dersom det ikke er mulig å benytte for en person med funksjonsnedsettelse.

Tilgjengelig boenhet

Boenheter i en bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på boenhetens inngangsplan. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. I boenheter som går over flere plan, gjelder kravet om tilgjengelighet kun for inngangsplanet og ikke for øvrige plan.

I en bygning med krav om heis, er det likevel tilstrekkelig at minst 50 prosent av boenhetene på inntil 50 m2 BRA oppfyller kravet om tilgjengelig boenhet og kravet til utforming av bad og toalett. Ved søknad om oppføring av flere bygninger, gjelder unntaket samlet for alle bygningene.

Boenheter i en bygning uten krav om heis som har alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, skal være tilgjengelig på inngangsplanet, med mindre terrenget er for bratt til at det er mulig å oppfylle kravet til stigningsforhold. Kravet er stigning som ikke er brattere enn 1:15, unntatt for strekninger inntil 5,0 m som kan ha stigning som ikke er brattere enn 1:12.

Regelverk og retningslinjer fra Direktoratet for byggkvalitet

Kulturminnevern og universell utforming - et prosessverktøy (med eksempler fra Risør - Trekta, Strandgata og Torvet 1)

Sluttrapport for Risør kommunes arbeid som pilotkommune for universell utforming 2006-2008 (PDF, 5 MB)