Tilkobling av vann og avløp

Vann

Risør vannverk forsyner ca. 3000 abonnenter med kommunalt drikkevann. Auslandsvann er kilde for det kommunale drikkevannet og vannet blir UV-behandlet for fjerning av smittekilder og karbonatisering for beskyttelse av drikkevannsledninger. Kommunen forplikter seg til levering av nok og godt vann vann gjennom drikkevannsforskriften og Hovedplan for vannforsyning for Risør kommune.

Husholdningsabonnenter bestemmer selv om de vil installere og leie vannmåler eller om vannforbruket skal beregnes etter boligens bruksareal. Bruksarealet til boligen er samlet areal inklusive kjeller og loft, og beregnes etter standardiserte regler (NS3940).  Risør kommune benytter en 1,4 som omregningsfaktor fra m2 til m3, se Forskrift om vann og avløpsgebyr under.

Avløp

Abonnentene er koblet til avløpsnettet på ulike måter. Enten direkte på kommunens avløpsledning eller via slamavskiller (septiktank). Abonnenter som er koblet til kommunalt avløpsnett betaler årsgebyr for avløp. Slamavskillere tømmes etter egen frekvens avhengig av størrelsen på tanken. Abonnenter med slamavskiller som ikke er koblet til kommunalt nett betaler slamgebyr. Slike anlegg krever utslippstillatelse. Abonnenter med behov for akutt tømming, rekvirerer tømming direkte med RTA.  Tett tank tømmes etter behov og minimum en gang per år. 

Rensing av avløpsvannet i Risør foregår ved at avløpet ledes i ledninger fra abonnenten fram til nærmeste renseanlegg. Risør kommune har fire renseanlegg: Randvik, Bossvik, Røed og Søndeled renseanlegg. Krav til rensing av avløpsvann følger forurensningsloven og gjeldende utslippstillatelse. Renset avløpsvann slippes ut i havet.

Årsgebyr

Abonnentene dekker inn alle kapital- og driftskostnader for kommunal drikkevannsforsyning og kommunale avløpsanlegg i Risør. Årsgebyret er delt i abonnementsgebyr for vann og for avløp, og forbruksgebyr for vann og for avløp. Avløpsmengde er lik vannforbruk, med mindre det er vesentlig avvik. Årsgebyret bestemmes av enhet for eiendom og tekniske tjenester, og fastsettes årlig av bystyret

For å koble eiendommen til kommunale vann og avløpsnett må dette meldes til Risør kommune av en rørlegger.

Forskrift om vann og avløpsgebyr i Risør kommune (PDF, 54 kB)