Meld feil på gate-/veilys

Veilys

Meld feil på veilys direkte til Otera Traftec på: veilysfeilrisor@traftec.no

Pågående akutt fare (trafikk eller elektrisk) meldes til politiet, veimeldingssentral eller til teknisk vakt.

Vedlikehold av veilysanlegg utføres av Otera Traftec. Tre ganger årlig sjekkes alle veilysanlegg og feil utbedres. I tillegg blir feilmeldinger fra publikum vurdert og håndtert fortløpende. Feil som blir prioritert med utbedring i løpet av noen dager:

  • Sikring av akutt elektrisk fare på kabler og master etter påkjørsel eller brudd.
  • Mørke lamper ved gangfelt, plankryss og busstopp
  • Utfall av en hel kurs (hele gata er mørk)
  • Når klokke eller fotocellefunksjon svikter slik at hele strekninger lyser på dagen.

Innmeldte upriorterte feil vil i stor grad bli utbedret samtidig med utrykning til prioriterte feil, men kan i verste fall først bli håndtert under neste sjekkrunde.

Risør kommune deltar i regionalt veilyssamarbeid Østre Agder hvor Arendal kommune er vertskommune. Andre deltakere er Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Froland og Grimstad. Fagutvalg for veilys | Østre Agder-samarbeidet (ostreagder.no).

Strømledning på bakken?

Meld fra om farlige forhold til Agder Energi her.

Har du oppdaget en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømlinje? Berøring kan være livsfarlig! Hold avstand og meld fra!

Farlige forhold knyttet til strømledninger kan også meldes til Agder Energi vakttelefon 38607272