Planstrategi for Risør kommune 2020-2024

Kommunen skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en planstrategi. Planstrategien skal angi hvilke planer og strategier som skal utarbeides eller endres i løpet av fireårsperioden. Den bør også redegjøre for viktige utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som må tas opp videre i den kommunal planleggingen.

Planstrategi for 2020-2024 ble enstemmig vedtatt av Risør bystyre 29. oktober 2020 (sak 20/152).

Planstrategi for Risør kommune 2020-2024 - Vedtatt versjon 2020 (PDF, 2 MB)

Planstrategien for 2020-2024 bærer preg av at kommunen nylig har vedtatt kommuneplanen (november 2019). Kommuneplanen er det viktigste overordnete styringsdokumentet for utviklingen i Risør kommune og har blitt til gjennom en omfattende prosess som involverer privatpersoner, lag/foreninger, politikere og den kommunale organisasjonen, samt regionale og statlige myndigheter. Mye av det som normalt er en del av arbeidet med en planstrategi er allerede blitt gjennomført som en del av arbeidet med kommuneplanen og prosessen rundt denne utarbeidelsen har derfor vært noe enklere organisert.

Det er et mål at kommunal planlegging skal være målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. Et viktig formål med denne planstrategien er derfor å rydde i antall planer. Det er ønskelig med færre planer som følges opp bedre, men dette må sees opp mot behovet for styringsverktøy/planer for å nå målsettingene i kommuneplanen. Vurderingen av planbehovet må også bygge på nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Hovedfokus i denne planstrategien er først og fremst tre perspektiver:

  • «Opprydding» i planer og vurdering av planbehov etter ny kommuneplan
  • Tidspunkt for rullering av kommuneplanen
  • Bedre system og struktur for plantyper og begreper