Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Risør kommune

Kommunestyret har i sak 23/51 den 15.06.23, vedtatt å legge ut "Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Risør kommune», på offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Risør kommune, Agder (PDF, 879 kB)

Forskriften har som formål å legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken.  

I henhold til gjeldende forskrift skal forskriften vurderes av kommunestyret i løpet av det siste året i hver valgperiode. Eventuelle endringer gis med virkning fra og med påfølgende valgperiode.

Har du innspill ber vi om tilbakemelding til Risør kommune innen 18.08.2023. Innspill kan sendes Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør, eller til kommunens postmottak: post@risor.kommune.no

Videre saksgang: 
Når kommunen har innhenta eventuelle høringsuttalelser, vil disse bli sendt sammen med forskriften til politisk behandling i

  • Miljø- og teknisk utvalg
  • Livsløpsutvalget
  • Kulturutvalget
  • Formannskapet
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelser
  • Eldrerådet
  • Ungdomsrådet

Kommunestyret fatter endelig vedtak.