Høring. Forslag til lokal forskrift for nedgravde oljetanker

Miljø- og teknisk komité vedtok i sak 45/18, den 14.11.18, at forsalg til lokal forskrift for nedgravde oljetanker, skal legges ut på høring.

Klimaforliket i Stortinget fastsetter at det i 2020 skal innføres et forbud mot fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av boliger. Forbudet omfatter kun bruken av mineralsk olje, men stiller ikke krav om tømming, rensing, eller fjerning av tanker som tas ut av bruk.

Kommunen er forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Forurensningsforskriften kapittel 1 angir krav for å motvirke forurensning fra nedgravde oljetanker, men er en frivillig forskrift, og trer kun i kraft dersom kommunen vedtar en lokal forskrift.

I medhold av § 37 i forvaltningsloven sendes forslag til lokal forskrift for nedgravde oljetanker ut på høring. Høringsfristen skal som utgangspunkt være 3 måneder, men kommunen kan sette en kortere frist avhengig av hvor komplisert, eller viktig, saken er. Da dette er forslag til lokal forskrift for nedgravde oljetanker, slik at forurensningsforskriftens kapittel 1 kan gjøres gjeldende i kommunen, vurderer administrasjonen at saken har lav kompleksitet og høy viktighet.

Frist for tilbakemelding settes derfor til fredag 21. desember 2018, og ikke 3 måneder, som opplyst i saksfremlegg.

Merknader/Kommentarer sendes til: Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak. PB 158, 4952 Risør, eller post@risor.kommune.no.

 

Vedlegg: