Lokal forskrift for nedgravde oljetanker

Risør bystyre vedtok i sak 35/19 den 28. mars 2019 å innføre lokal forskrift for nedgravde oljetanker, med hjemmel i forurensningsforskriftens kapittel 1, § 1-2.

Lokal forskrift er kunngjort i Norsk Lovtidend, og kan leses her:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-03-28-514