Melding om oppstart av Planstrategi for Risør kommune 2024-2028

Kommunen skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en planstrategi. Planstrategien skal angi hvilke planer og strategier som skal utarbeides eller endres i løpet av fireårsperioden. Den skal også beskrive viktige utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som må tas opp videre i den kommunal planleggingen.

Formannskapet vedtok 15.02.2024 å sende oppstartsmelding til Planstrategi 2024-2028 for Risør kommune på høring. Høringsfristen er 18. mars 2024.

Risør kommune inviterer med denne oppstartsmeldingen til å gi innspill til planstrategiarbeidet i kommunen.

Oppstartsmeldingen og vedtaket fra formannskapet kan leses her:

Oppstartsmelding for Planstrategi for Risør kommune 2024-2028 (PDF, 410 kB)

Saksutskrift - Oppstart av arbeid med Risør kommunes planstrategi 2024-2028 (PDF, 135 kB)