Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Nygårdsåsen

Miljø og teknisk utvalg vedtok den 10.05.23, sak 23/18, å legge reguleringsplan for Nygårdsåsen ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven

Planen regulerer for 79 nye hytter med tilhørende infrastruktur. Adkomst blir fra SSS-veien og feltet blir liggende som en utvidelse mot sør fra eksisterende felt ved Nygårdstjern.

Merknader til planen sendes Risør kommune v/enhet for plan og byggesak, postboks 158, 4952 Risør.

Høringsfrist: 06.08.23.

Planens dokumenter kan leses her: