Offentlig ettersyn - Endring av del av reguleringsplan for Østebøneset

Miljø og teknisk utvalg vedtok i sak 23/46, den 15.11.2023 å legge reguleringsplan for del av Østebøneset ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan og bygningsloven.

Formålet med planendringen er få til en bedre landskapstilpasning av tomter og interne veier, samt uttak av lokale masser for å skape massebalanse innenfor planområdet.

Merknader og innspill til planforslaget kan sendes til Risør kommune, PB 158, 4952 Risør, e-post: risor.kommune.no, eller via Altinn.

Frist for innspill/kommentarer er fredag 26. januar 2024.

Dokumenter i saken kan leses her: