Offentlig ettersyn - Utbyggingsavtale Caspersensvei 81A

Miljø og teknisk utvalg fattet i møtet den 15.11.23, sak 23/45, vedtak om å legge utbyggingsavtale for Caspersensvei 81A ut til offentlig ettersyn. 

Avtalen følger opp bestemmelser i tidligere godkjent reguleringsplan for området. Planen regulerer for ca. 40 boenheter, og vei, vann og avløp skal overtas av kommunen. Det må derfor inngås en utbyggingsavtale for gjennomføring mellom kommunen og utbygger.

Avtalen legges ut til ettersyn i medhold av § 17-4 i plan- og bygningsloven.

Innspill sendes til post@risor.kommune.no eller til Risør kommune, p.b. 158, 4952 Risør.

Høringsfrist: 31.12.2023

Dokumenter i saken kan leses her: