Reguleringsplan for Kjempesteinsmyra - Varsel om utvidet planområde og endring av plan

Risør kommune varsler herved utvidelse av planområdet og endring av pågående reguleringsplan for Kjempesteinsmyra i Risør. 

Hensikten med planarbeidet er stort sett det samme som ved kunngjøring av oppstart. Dette varselet informerer om at noe mer areal inkluderes innenfor planområdet. I tillegg omgjøres reguleringsplanen fra en detaljplan til en områdeplan. Det er imidlertid bare ved området omkring dagens barne- og ungdomsskole at det tenkes å kunne stille krav om videre detaljregulering i ettertid – dette da det på nåværende tidspunkt er en del usikkerhet om hvordan skoleområdet vil utvikle seg fremover. 

Planforslaget utarbeides av Henning Larsen og merknader sendes til Cathrine Fossdal på e-post: cathrine.fossdal@henningslarsen.com eller via Altinn. Høringsfrist er 12.1.2024.

Dokumenter i saken kan leses her: