Reguleringsplan for Randvik II - Varsel om oppstart av planarbeid

Randvik Vel Sør søker om en endring av reguleringsplan for Randvik II

Det søkes om å regulere inn 2 nye parkeringsområder i friområdet mellom Mesanen og Riggen, og utvidelse av en eksisterende parkeringsplass på sørsiden av Mesanen.

Dokumenter i saken kan leses her:

Innspill/merknader til planforslaget kan sendes til Risør kommune, pb. 158, 4952 Risør, eller på e-post til: anders.auten.pedersen@risor.kommune.no. Spørsmål kan rettes til Konsulenttjenester - Halvor Skåli på tlf. 951 20 552.

Frist for å komme med merknader/innspill settes til 2. juni 2023