Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Apalvika

Kommunestyret vedtok den 29.02.24, sak 24/2, på nytt, å godkjenne reguleringsplan for Apalvika i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. 

Planen omfatter riving av dagens bebyggelse på eiendommen og oppføring av blokker for fritidsbebyggelse, småbåthavn og område langs sjø for allmennheten. Hasåsveien skal utbedres før byggearbeidene settes i gang.

For ovennevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet (Statsforvalteren i Agder). Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for planog byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.

Dokumenter i saken kan leses her: