Sluttbehandling - Reguleringsplan for Barmstangen

Kommunestyret har i sak 23/47 den 15.06.23, vedtatt å godkjenne endret reguleringsplan for Barmstangen i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planendringen omfatter flytting av parkeringsplass og hyttetomter bak 100-metersbeltet, fortetting med 2 hytter og flytting av småbåthavn.

For ovennevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet (Statsforvalteren i Agder). Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune. 

Dokumenter i saken kan leses her: