Sørlandet feriesenter - Varsel om oppstart av planarbeid

Det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for Sørlandet feriesenter, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Planområdet ligger i tilknytning til Sørlandet Feriesenter og er vist på vedlagte kart.  Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for en utvidelse av campingplassen i et område som i dag er regulert til landbruksformål. Område som ønskes omregulert er et jorde på ca. 27 daa. Planområdet omfatter del av gnr/bnr 5/5, 5/48, 5/67, 5/267 og 601/11.

Dokumenter i saken kan leses her:

Frist for å komme med innspill eller merknader er satt til 07.12.2022. Innspill sendes skriftlig til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller e-post: kpr@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & C. a.s. v/Kristine Pedersen-Rise, tlf. 976 37 823, e-post: kpr@staerk.no.