Tilskudd til friluftslivstiltak

Aust-Agder fylkeskommune tildeler hvert år tilskuddsmidler til friluftslivstiltak. Aust-Agder fylkeskommune forvalter også tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet til friluftslivsaktiviteter og til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder.

Søknadsfristen for 2019 er 1. februar 2019. 

Tilskudd til friluftslivstiltak

Aust-Agder fylkeskommune lyser også i år ut 500 000 kr i tilskuddsmidler til friluftslivstiltak i fylket. Både lag, foreninger og kommuner kan søke om tilskudd til tiltak som fremmer friluftslivsaktivitet blant befolkningen i Aust-Agder. Det kan søkes om støtte til blant annet fysisk tilrettelegging, skilting og merking av turløyper, skjøtsel av friluftsområder og til aktiviteter og informasjon. Fylkeskommunen forutsetter at søker medfinansierer tiltakene, (økonomisk og/eller egeninnsats). Dere kan lese mer om ordningen og søke vi vår hjemmeside: https://www.austagderfk.no/tjenester/naturforvaltning-og-friluftsliv/friluftsliv/tilskudd-til-friluftstiltak---lokale-midler/

 

 

Aust-Agder fylkeskommune forvalter også tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet til friluftslivsaktiviteter og til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder:

 

Tilskudd til friluftslivsaktivitet

I 2018 tildelte vi 910 000 kroner til lag og foreninger til friluftslivsaktiviteter. Lag, foreninger og friluftsråd kan søke om tilskudd til aktiviteter som medvirker til økt deltakelse i friluftsliv. Tiltak rettet mot barn og som stimulerer nye grupper til deltakelse i friluftslivsaktiviteter prioriteres. Dere kan lese mer om tilskuddsordningen på vår hjemmeside: https://www.austagderfk.no/tjenester/naturforvaltning-og-friluftsliv/friluftsliv/tilskudd-til-friluftstiltak---statlige-midler/.

Man søker om tilskudd gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter «Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)»: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

 

 

Tilskudd til tiltak i statlig sikrede områder

Kommuner med statlig sikrede friluftsområder kan søke om tilskudd til tiltak i de sikrede områdene i tråd med forvaltningsplan for områdene. Det søkes gjennom miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/.