Varsel om igangsetting av endring av områdeplan for Østebø

Risør bystyre fattet i sak 83/18 den 25. oktober 2018 følgende:

Risør bystyre gir aksept for oppstart av omregulering av deler av områdeplan for Østebøområdet. Det forutsettes at totalt forretningsareal innenfor planområdet beholdes på 10000 m2. Planen skal følge krav til områderegulering i kap. 12 i plan- og bygningsloven.

Det varsles nå om at arbeidet med omregulering, starter opp.

Merknader eller kommentarer sendes til: Østengen & Bergo AS v/Johan Østengen, Kranveien 64A, 4950 Risør, eller e-post: jo@ostengen-bergo.no. Kopi av merknader sendes Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak, PB 158, 4952 Risør.

Frist settes til 22. januar 2019.

Dokumenter i saken kan leses her: