Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Østebøneset

Østebøneset Utvikling AS søker om en mindre endring av reguleringsplan for Østebøneset.

Endringen gjelder den nordre del av planområdet, og har som formål å oppnå en bedre landskapstilpasning, samt redusere behovet for tilkjøring av masser. I tillegg gjøres noen mindre endringer i kart for å sikre bedre samsvar mellom eksisterende og gjeldende plansituasjon.

Merknader til planendringen kan sendes til Asplan Viak AS, PB. 701, 4808 Arendal, eller Sigrid Hellerdal Garthe, e-post: sigrid.garthe@asplanviak.no. Spørsmål kan rettes til Sigrid Hellerdal Garthe på mobil 938 15 929/417 99 417.

Frist for å komme med merknader er satt til 15. april 2023.

Dokumenter i saken kan leses her: