Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det herved om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplan for Caspersensvei 81A.

I tilknytning til reguleringsplaner av prosjekter som inkluderer infrastruktur som veg, boligbebyggelse, vann og avløp er det vanlig å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtaler. Det varsles derfor om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplan for Caspersensvei 81.  Naboer, andre berørte og offentlige myndigheter inviteres med dette å gi innspill til dette arbeidet.

Merknader og eventuelle spørsmål kan rettes til Pancom AS v/Nils Bråten, e-post nils@panccom.no (foretrukket) eller til Pancom AS, Bjønnveien 26D, 3960 Stathelle.

Frist for å komme med merknader settes til 31.05.2023.