Varsel om oppstart av planarbeid - Kranveien 55 m. fl.

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Kranlia (Kranveien 55 m. fl.)

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse i området. Det skal vurderes å etablere lavblokker som gir sol og utsyn samtidig som de bakenforliggende boligene hensynstas i forhold til utsikt og luft. Adkomst og parkering skal vurderes i planprosessen.

Dokumenter i saken kan leses her:

Frist for å komme med innspill/merknader er satt til 27. februar 2023.

Merknader og eventuelle spørsmål kan rettes til planfremmer Kamperhaug Boligutvikling as, ved Einar Ballestad-Mender på e-post: einar@kamperhaug.no.  

Kopi av merknader sendes Risør kommune, PB 158, 4952 Risør