Vedtak. Endring av detaljreguleringsplan for Flisvika

Risør bystyre godkjente den 28.03.19, vesentlig endring av detaljreguleringsplanen for Flisvika, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Endringen omfatter kun formålet i sjø «småbåthavn», samt oppdatering av planen i.h.t ny plan- og bygningslov.

Bystyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages til Fylkesmannen i Agder. Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen.  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.

Dokumenter i denne saken kan lese her: